NAKLADATELSTVÍ   
   
 

Aktualizace: 24.05.2008

Creative Commons License

počítadlo

   


Motto:

"Město nejsou jen hradby, ale také lidé, jejich myšlenky a činy..."


V našem světě rychle se měnících hodnot (vítaných změn, které přináší technický a vědecký pokrok) podléhají změnám také duchovní, morální a umělecké hodnoty, ovšem daleko pomaleji a ne vždy k lepšímu.

Těžko říct, co přinese budoucnost. Rád bych si dovolil vyjádřit názor, že nový horizont nám může otevřít pokorný zájem o vnitřní či duchovní hodnoty. Naše technologické pokroky by nám měly poskytnout více času – budeme totiž potřebovat kulturu, abychom si to všechno mohli dovolit.

Kurt Adler, 1965


 

 

 


Výtah ze sčítání lidu pro Pejdlovu Rosičku

Pavel Koblasa


15.03.2008

Malebná víska Rosička (pro přiblížení označovaná jako Pejdlova Rosička, neboť se blízko ní nacházejí Hadravova Rosička a Malá Rosička), ležící severovýchodním směrem od Jarošova nad Nežárkou, na říčce Žirovničce pod Hodovým vrchem, se poprvé v historii objevuje k roku 1564 v důchodenských účtech hradeckého panství. Po celou dobu až do zániku poddanství příslušela k panství Jindřichův Hradec, kde byla stejně jako Matějovec a Kruplov jedním z nejmenších sídel. V době novější se stala spolu s Nekrasínem osadou obce Hostějeves (též Hostějovec, Hostějoves), nyní patří obcí i farou k Jarošovu a trvale tu žije pouhých dvanáct obyvatel. V Rosičce se přímo nad říčkou nachází opevněný statek, někdy se o něm nesprávně hovoří jako o tvrzi. Prvním známým sedlákem, kterému patřila tato dominantní usedlost, byl Matěj Pejdl (+1599), po něm následovali Jiřík (+1621), Havel (+1650), Pavel (+1671).


Oficiální sčítání lidu, když opomeneme různé lokální soupisy obyvatel pořizované za hrabat Černínů, začalo v roce 1857, a poté pokračovalo vždy přibližně po deseti letech, tzn. 1869, 1880, 1890, 1900, 1910, 1921, 1930 atd. Okresní archiv v Jindřichově Hradci je jednou z mála institucí v jižních Čechách, kde se dochovaly sčítací fascikly pro většinu zdejších obcí již od roku 1869. Pro Rosičku máme z dob existence habsburské monarchie sčítací operáty z let 1869-1910, jimiž se nyní budeme zabývat.


Z nejstaršího dochovaného sčítání (1869) vyplývá, že Rosička měla devět domů, v nichž bydlelo 84 osob. Jako hospodáři se připomínají Václav Pejdl (gruntovník, čp. 1), Matěj Pikhart (domkář, čp. 2), Jan Pikhart (gruntovník, čp. 4), František Kadlec (domkář, čp. 5), František Hauser (rolník, čp. 6), Jan Vacek (rolník, čp. 7), Kateřina Koudelková (chalupnice, čp. 8) a Martin Kubíček (domkář, čp. 9). Dospělí obyvatelé Rosičky se živili převážně zemědělstvím, zároveň se připomíná jeden pumpař, jeden vojín u dělostřelectva, tři zedníci, pět tkalců. Někteří z místních odešli v této době za prací do Žirovnice, Německé Radouně, J. Hradce, Hostějevsi, Nekrasína, ale i do Rakous, Slezska anebo do vzdálené severní Ameriky.


V roce 1880 v Rosičce stálo devět domů, jejichž majiteli anebo pachtýři byli Martin Šívr (čp. 1), František Pikhart (2), Jan Pikhart (4), František Kadlec (5), Vojtěch Hauser (6), Jan Vacek (7), Martin Kubíček (9 – samota „u Koláře“). V číslech 3 a 8 bydleli nádeníci. Situace zůstávala stejná i v roce 1890, o deset let později se vystřídali držitelé jen u domů čp. 4 (Václav Pikhart) a čp. 9 (Josef Kapek). Při posledním sčítání lidu provedeném za monarchie, tj. v roce 1910, žilo v naší Rosičce celkem 61 obyvatel a jako vlastníci objektů v osadě jsou uvedeni: čp. 1 – Martin Šívr (*2.11.1848 Rosička), čp. 2 – Jan Vokuš (*25.12.1875 Rosička), čp. 3 -obec (bydlel zde obecní hajný Antonín Šívr, *11.6.1863 Rosička), čp. 4 -Václav Pikhart (*25. 9. 1858 Rosička), čp. 5 – Vojtěch Kadlec (*22.4.1861 Rosička), čp. 6 – Vojtěch Houser (*23.4.1853 Rosička), čp. 7 – František Vacek (*29.11.1865 Rosička), čp. 8 – Matěj Škoda (*13.2.1877 Bednárec), čp. 9 – Barbora Kapková (*4.12.1851 Rosička). Z evidenčních materiálů se také dozvídáme, že v osadě se nacházelo 7 koní, 73 krav, 18 prasat, 4 kozy, 217 slepic, 8 hus a 5 úlů.


Prameny a literatura

Koblasa, Pavel: Jindřichohradecké panství ve světle prvních písemných zmínek. Rodopisná revue, 2001, č. 4.
OA J. Hradec, OÚ J. Hradec, Sčítání lidu -Hostějeves, 1869-1910, č. fasc. 5, 27, 43, 65 a 99.
SOA J. Hradec, Vs J. Hradec, Pozemková kniha panství, č. 234 a 235.